Zgromadzenie Małych Sióstr
Bożej Opatrzności

Mapa

Adres:
Dom Zakonny Zgromadzenia Małych Sióstr Bożej Opatrzności
ul. Cedrowa 31
15-798 Białystok

Telefon: 85 654 40 20

 
Modlitwa uwielbienia Bożej Opatrzności za Przenajświętsze Ciało i Krew Pana Jezusa
 
Boże w Trójcy jedyny, uwielbiamy Twą przedziwną Opatrzność, której wyrazem jest nie tylko Wcielenie Syna Bożego oraz Jego zbawcza śmierć i zmartwychwstanie, ale również ustanowienie Eucharystii, w której niezmiennie zstępujesz na ziemię i z nami się jednoczysz.
 
Ty w swej Opatrzności zadbałeś nie tylko o wróble na dachu i lilie w polu, ale przede wszystkim o człowieka, któremu codziennie dajesz chleb powszedni i wszelkie potrzebne dary.
 
Spośród wszelkiego pokarmu, którym nas obdarzasz, jest ten, co przewyższa wodę ze skały, mannę i przepiórki z nieba, mleko i miód Kanaanu oraz wino z Kany Galilejskiej. To Twe Przenajświętsze Ciało i Twa Przenajświętsza Krew.
 
Uwielbiamy Cię w darze Twego Ciała, które nam zostawiłeś jako Pokarm w drodze do nieba. Twa Opatrzność , przewidziawszy naszą niemoc i słabość, dała nam w nim pokrzepienie i uzdrowienie. Karmiąc się Twym Ciałem jednoczymy się z Tobą jako Kościół, Twa umiłowana Oblubienica. Twa realna obecność w naszych sercach uświęca nas i czyni na Twój obraz i podobieństwo.
 
Uwielbiamy Cię w darze Twojej Krwi, którą nam zostawiłeś jako Napój w drodze do nieba. Twa Opatrzność, przewidziawszy naszą skłonność do upadków, dała nam w niej uwolnienie i oczyszczenie  z grzechów. 
 
Uwielbiamy  Twą Opatrzność w tych Darach nad dary. Spraw, prosimy, byśmy zawsze byli godni przyjmowania  Twego Ciała i Twej Krwi. Niech nasze serca rozpala miłość ku Tobie podczas każdej Eucharystii i adoracji Najświętszego Sakramentu. Niech każda Komunia święta uzdalnia nas do doskonalszej służby tym, do których nas posyłasz, tak, byśmy na Twój obraz wydawali codziennie swe ciało i krew dla naszych sióstr i braci.
 
"Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan!"
Amen.